Data & Privatlivspolitik

Behandling af dine personoplysninger 

I mit arbejde behandler jeg følsomme persondata. Her kan du læse om, hvornår jeg registrerer de personlige oplysninger, du afgiver, hvorfor jeg har brug for at gemme dem, og hvordan de bliver håndteret.

Jeg tager databeskyttelse alvorligt og følger de gældende regler omkring opbevaring og behandling af persondata jf. persondataforordningen, psykologloven, autorisationsloven og sundhedsloven.

Dataansvarlig

Psykologpraksis Anne Aagaard Seeberg, drevet af autoriseret psykolog, Anne Aagaard Seeberg, er dataansvarlig for de persondata, der indsamles. Jeg sørger for, at behandlingen af  personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. 

Har du spørgsmål til eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du finde mine kontaktoplysninger herunder:

Psykologpraksis Anne Aagaard Seeberg
Centervej 2A
6000 Kolding
Telefon nr.: 22335803
E-mail: Anne@psykologanneaagaardseeberg.dk
Website: www.psykologanneaagaardseeberg.dk
CVR-nr.: 33103484

Typer af personoplysninger

Jeg har pligt til at indsamle og behandle disse typer af personoplysninger om dig i forbindelse med psykologsamtaler. Det drejer sig om: 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, evt. e-mailadresse og cpr-nummer. 

Et eksempel på, hvornår CPR-nummer er relevant at indhente, er hvis du som medlem af sygeforsikring “danmark” ønsker, at jeg indberetter behandlingen til dem, så du kan få tilskud. 

Særlige kategorier af personoplysninger, såkaldt følsomme personoplysninger:

 • Helbredsoplysninger

Psykologbehandling går under kategorien heldbredsoplysninger.

Jeg indsamler og behandler kun oplysninger om dig, der er nødvendige og relevante i forhold til de formål der er beskrevet nedenfor. Dine personoplysninger stammer udelukkende fra dig selv og hentes ikke andre steder fra. 

Formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger 

Jeg behandler dine personoplysninger til disse formål:

 • Undersøgelse, diagnostik og behandling, det vil sige selve ydelsen/ydelserne du kommer for at få.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. (kun med dit samtykke)
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, herunder egen læge eller sygehuse 
 • Administration og afregning
 • Overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning og Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at afgive disse personoplysninger til mig. 

Personoplysningerne er imidlertid nødvendige for, at undertegnede kan varetage de formål, der er beskrevet ovenfor. Det betyder, at ønsker du ikke at afgive disse oplysninger, vil det ikke være muligt for mig at behandle dig. 

Videregivelse af personoplysninger

 

Jeg videregiver eller overlader kun dine personoplysninger i det omfang særlig lovgivning kræver det. Personoplysninger kan videregives til forsikringsselskaber hvis relevant, men kun med dit samtykke.

Lovgrundlag for indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger 

Til brug for den almindelige klientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og(h).

Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige klientbehandling i medfør af autorisationsloven, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen).

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte mig via ovenstående kontaktoplysninger. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen, herunder videregivelse af oplysninger baseret på samtykke. Tilbagetrækning af samtykke har først virkning fra det tidspunkt, hvor din tilbagetrækning sker. 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger opbevares og behandles af psykologpraksis Anne Aagaard Seebergs databehandlere. De opbevarer dem på vegne af min virksomhed og er i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning.

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til modtagere udenfor EU og EØS.

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer jf. journalføringsbekendtgørelsen dine personoplysninger i fem år efter seneste tilførsel til journalen. Herefter slettes journalen på forsvarlig vis i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Der kan i forbindelse med klagesag eller erstatningssag forekomme tilfælde, hvor jeg er nødt til at opbevare dine personoplysninger indtil sagen er afsluttet. 

Personoplysninger til brug for afregning opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har truffet foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Jeg beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering og adgangskoder. 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, underretter jeg dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Det drejer sig om:

 • Indsigtsret: Ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig slettet, inden den normale journalopbevaringsperiode er afsluttet. Denne rettighed er modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnet optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse og tilføjelse.
 • Ret til begrænsning af behandling af oplysninger: I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til kun at bestå af opbevaring. 
 • Ret til indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte undertegnede via ovenstående kontaktoplysninger.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Brug af cookies

Min hjemmeside placerer cookies, så jeg kan forbedre brugeroplevelsen på siden. Du kan til hver en tid slette disse på din telefon/tablet/computer.